3.e.x.-form-list-56-step Section

Chen Style Fifty Six Step (Competition) Form

 This is a modern, composite form, containing postures from laojia yilu and erlu and xinjia yilu and erlu.

SECTION 1

1.  Taiji Opening Posture  (Tai Ji Qi Shi )                                                        

2.  Buddha’s Warrior Pounds the Mortar (Jin Gang Dao Dui)                        

3.  Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)                                                       

4.  Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)                                

5.  Left Single Whip (Zuo Dan Bian)                                     

SECTION 2                                                                                                   

6. Parry and Punch (Ban Lan Chui)                                                    

7. Protecting the Heart With the Fist (Hu Xin Quan)                            

8. White Crane Spreads Its Wings (Bai He Liang Chi)                        

9.  Diagonal Posture and Stepping to Both Sides (Xie Xing Ao Bu)      

10. Raise Hands (Ti Shou)                                                                   

11. Wade Forward (Qian Tang)                                                                     

12. Cover Fist and Punch (Yan Shou Gong Quan)                            

SECTION 3                                                                                                   

13.  Flinging Body (Pie Shen Quan)                                                    

14.  Backwards Shoulder Strike (Bei Zhe Kao)                                                           

15.  Green Dragon Emerges From the Water (Qing Long Chu Shui)   

16.  Cutting Hands (Zhan Shou)                                                                      

17.  Turn Flowers Out and Brandish Sleeves (Fan Shen Wu Xiu)        

18.  Overturn The Ocean Waves (Hai Di Fan Hua)                            

19.  Cover Left Fist and Punch (Zuo Yan Shou Gong Quan)               

20.  Left Six Sealing and Four Closing (Zho Liu Feng Si Bi)                

21.  Right Single Whip (You Dan Bian)                                                            

SECTION 4                                                                                                   

22.  Wave Hands Like Clouds Right (You Yun Shou)                           

23.  Wave Hands Like Clouds Left (Zuo Yun Shou)                            

24.  High Pat on The Horse (Gao Tan Ma)                                         

25.  Right Cannonballs (You Lian Zhu Pao)                                        

26.  Left Cannonballs (Zuo Lian Zhu Pao)                                          

27.  Evade to the Rear (Shan Tong Bei)                                              

28.  Punch The Groin (Zhi Dang Chui)                                                           

29.  White Ape Presents Fruit (Bai Yuan Tan Guo)

30.  Double Push (Shuang Tui Shou)

SECTION 5

31.  Middle Winding (Zhong Pan)

32.  Advancing Move (Qian Zhao)

33.  Retreating Move (Hou Zhao)

34.  Part the Wild Horse’s Mane Right (You Ye Ma Fen Zhong)

35.  Part the Wild Horse’s Mane Left (Zuo Ye Ma Fen Zhong)

36.  Double Lotus Kick and Fall Into Split (Bai Lian Jiao Die Cha)

37.  Golden Rooster Stands on One Leg (Zuo Jin Ji Du Li)

38.  Stepping Back and Whirling The Arms (Dao Juan Gong)

39.  Stepping Back and Pressing the Elbow (Tui Bu Ya Zhou)

40.  Brushing the Left Foot (Zuo Ca Jiao)

41.  Kicking With the Left Heel (Zuo Deng Yi Gen)

42.  Overturn the Ocean Waves (Hai Di Fan Hua)

43.  Pounding the Ground With Fist (Ji Di Chui)

44.  Turn The Body And Double Jump Kick (Fan Zhen Er Qi Jiao)

SECTION 6

45.  Stomping Both Feet (Shuang Zhen Jiao)

46.  Heel Kick (Deng Jiao)

47.  Fair Maiden Works the Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)

48.  Smooth Elbow (Shun Lan Zhou)

49.  Wrapping Firecrackers ()Guo Bian Pao

SECTION 7

50.  Earth Dragon Rolls Downward (Que Di Long)

51.  Stepping Forward To The Seven Stars (Shang Bu Qi Xing)

52.  Stepping Back to Ride The Tiger (Xia Bu Kua Hu)

53.  Turn and Double Lotus Kick (Zhuan Shen Shuang Bai Lian)

54.  Double Cannon Punch (Dang Tou Pao)

55.  Buddha’s Warrior Pounds The Mortar (Jin Gang Dao Dui)

56.  Taiji Closing Posture (Tai Ji Shou Shi)