3.e.vi.-form-list-straight-sword Section

Chen Taiji Two Edged Straight Sword (Jian) Form

The straight sword is one of Chens style taijiquan's short weapons.

It consists of 49 postures and 13 distinct techniques,  Ci jian, Liao jian, Jia jian, Tuo jian, Dian jian,  Gua jian,  Hua jian, Jie jian, Mo jian, Pi jian,  Sao jian, Tui jian and Zha jian.   

In the ARTICLES section you can find a pice expanding these techniques.  The Thirteen Actions in Chen Taijiquan Sword  

 

1.     Single Sword Beginning Form                          (Dan Jian Chu Shi)

2.      Facing Sun Sword                                           (Chao Yang Jian)

3.      Immortal Points The Way                              (Xian Ren Zhi Lu)

4.      Green Dragon Enters Water                          (Qing Long Chu Shu)

5.      Protect Knees Sword                                     (Hu Xi Jian)

6.      Close Gate Form                                           (Bi Men Shi)

7.      Green Dragon Enters Water                          (Qing Long Chu Shu)

8.      Turn Body And Chop Down Sword                (Fan Shen Xia Pi Jian)

9.      Green Dragon Turns Body                            (Qing Long Zhuan Shen)

10.  Diagonal Flying Form                                     (Xie Fei Shi)

11.  Spread Wings And Nod Head                         (Zhan Chi Dian Tou)

12.  Stir Grass And Search For Snake                 (Bo Cao Xun She)

13.  Golden Rooster Stands On One Leg             (Jin Ji Du Li)

14.  Immortal Points The Way                              (Xian Ren Zhi Lu)

15.  Cover And Block Form                                   (Gai Lan Shi)

16.  Ancient Tree’s Twisted Roots                       (Gu Shu Pan Gen)

17.  Hungry Tiger Pounces On Food                    (E Hu Pu Shi)

18.  Green Dragon Waves Tail                             (Qing Long Bai Wei)

19.  Rolling Arms Backward                                 (Dao Juan Gong)

20.  Wild Horse Leaps Over Ravine                     (Ye Ma Tiao Jian)

21.  White Snake Sticks Out Tongue                   (Bai She Tu Xin)

22.  Black Dragon Waves Tail                               (Wu Long Bai Wei)

23.  Zhong Kui Holds Sword                                  (Zhong Kui Zhang Jian)

24.  Luohan Subdues Dragon                                 (Luo Han Xiang Long)

25.  Black Bear Turns to the Back                         (Hei Xiong Fan Bei)

26.  Swallow Pecks The Mud                                  (Yan Zi Zhuo Ni)

27.  White Snake Sticks Out Tongue                     (Bai She Tu Xin)

28.  Diagonal Flying Form                                       (Xie Fei Shi)

29.  Eagle And Bear Battle with Their Wits            (Ying Xiong Dou Zhi)

30.  Swallow Pecks The Mud                                   (Yan Zi Zhuo Ni)

31.  Pluck Star And Change Dipper                        (Zhai Xing Huan Dou)

32.  Scoop Up Moon From Sea Bottom                   (Hai Di Lao Yue)

33.  Immortal Points The Way                                 (Xian Ren Zhi Lu)

34.  Phoenix Nods Head                                          (Feng Huang Dian Tou)

35.  Swallow Pecks The Mud                                    (Yan Zi Zhuo Ni)

36.  White Snake Sticks Out Tongue                       (Bai She Tu Xin)

37.  Diagonal Flying Form                                         (Xie Fei Shi)

38.  Left Side Supports 1,000 Pounds                     (Zuo Tuo Qian Jin)

39.  Right Side Supports 1,000 Pounds                   (You Tuo Qian Jin)

40.  Swallow Pecks The Mud                                     (Yan Zi Zhuo Ni)

41.  White Ape Offers Fruit                                        (Bai Yuan Xian Guo)

42.  Falling Flowers Form                                           (Luo Hua Shi)

43.  Thrust Diagonally Upward And Downward         (Shang Xia Xie Chuo)

44.  Diagonal Flying                                                   (Xie Fei Shi)

45.  Naza Explores The Sea                                      (Na Za Tan Hai)

46.  Large Python Turns Over                                   (Guai Mang Fan Shen)

47.  Weituo Offers Pestle                                           (Wei Tuo Xian Chu)

48.  Grinding Millstone Sword                                    (Mo Pan Jian)

49.  Taiji Return To Original State                             (Taiji Huan Yuan)